مرحله 2
پیکربندی

دسته بندی ها:
Gigaset Pro Maxwell Basic: € 75,- - Gigaset Pro Maxwell Basic inclusief voorconfiguratie

€75.00 EUR به صورت یک بار
Gigaset Pro Maxwell 2: € 105,- - Gigaset Pro Maxwell 2 inclusief voorconfiguratie

€105.00 EUR به صورت یک بار
Gigaset Pro Maxwell 3: € 145,- - Gigaset Pro Maxwell 3 inclusief voorconfiguratie

€145.00 EUR به صورت یک بار
Gigaset Pro Maxwell stroomadapter: € 11,50 - Gigaset Pro Maxwell stroomadapter

€11.50 EUR به صورت یک بار
Snom D712: € 99,- - Snom D712 inclusief voorconfiguratie

€99.00 EUR به صورت یک بار
Snom D715: € 119,- - Snom D715 inclusief voorconfiguratie

€119.00 EUR به صورت یک بار
Snom 725: € 169,- - Snom 725 inclusief voorconfiguratie

€169.00 EUR به صورت یک بار
Snom D745: € 185,- - Snom D745 inclusief voorconfiguratie

€185.00 EUR به صورت یک بار
Snom D765: € 215,- - Snom D765 inclusief voorconfiguratie

€215.00 EUR به صورت یک بار
Snom D785: € 237,- - Snom D785 inclusief voorconfiguratie

€237.00 EUR به صورت یک بار
Snom D7 extensie module: € 127,50 - Snom D7 extensie module inclusief voorconfiguratie

€127.50 EUR به صورت یک بار
Snom stroomadapter: € 11,50 - Snom stroomadapter

€11.50 EUR به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.234.214.179) وارد شده است.